WIE DOET WAT?

• De raad van bestuur als TEAM

Hierbij rijst de vraag of een bestuurder (enkel) beleidsmatig actief is of ook taken uitvoert, die eerder tot het dagelijks bestuur behoren. Uiteraard hangt dit ook af van de mate van professionalisering van de andere ‘structuren’ of de inbreng van externe professionals of outsourcing naar externen op bepaalde beleidsdomeinen ( bijvoorbeeld HR – IT- financiën- communicatie) ( zie hieronder). Uiteraard moeten we de financiële impact hiervan analyseren.

Weinigen zullen mij tegenspreken als ik stel dat op dit ogenblik het bestuursmandaat nog voor een groot deel uitvoerend is. Een bestuurder stuurt zijn medewerker(s) aan, geeft feedback en staat open voor feedback van medewerkers.

• Een directie en medewerkers als tandem

Deze directie staat in voor het dagelijks bestuur (uitvoeren, voorbereiden van het beleid/ beleidsvoorstellen doen). Hierbij wil ik inzetten op professionalisering (inhoudelijk en organisatorisch) en continuïteit.

Als gewezen bestuurder, afgevaardigde én stafhouder die het huis van de OVB genegen was en is, heb ik het voordeel het huis van de OVB en de meeste medewerkers te kennen en ze allen op hun mérites te waarderen. Op die wijze kan een draagvlak voor bijkomende professionalisering gecreëerd worden zowel intern als extern.

• De Algemene Vergadering: de democratische vertegenwoordiging van alle balies

Bij het ontstaan van de Orde van Vlaamse Balies stond de rechtstreekse inbreng van de individuele advocaat en de democratische vertegenwoordiging van alle balies centraal. De Algemene Vergadering is de veruiterlijking van deze gedachte. Het is de individuele advocaat (behorend tot een lokale orde) die de leden van de Algemene Vergadering kiest, die zelf een uitgebreide beslissingsmacht heeft over de zaken die tot de bevoegdheid horen van de OVB.

De  Algemene Vergadering heeft ook een ‘wetgevende taak. Reglementen opstellen. Dit is niet ‘eindeloos’. De  Algemene Vergadering heeft inspraak in het beleid, bepaalt het beleid. De besluitvorming verloopt niet altijd gemakkelijk. De  Algemene Vergadering moet erop kunnen vertrouwen dat de uitvoering van het beleid door de Raad Van Bestuur gebeurt.

Bij het begin van de ‘legislatuur’ past het de besluiten van de Algemene Vergadering van juni 2016 over de ‘werking en structuur van de OVB en het kiesreglement te analyseren. In het licht van het nu snel wijzigende advocatenlandschap (fusies/ samenwerkingen tussen bepaalde balies) en de gevolgen die dit zal hebben. Op basis van die analyse kunnen we voorstellen doen voor een optimalisatie van deze werking.

Het wijzigende balielandschap zal ongetwijfeld zorgen voor nieuwe inzichten. Diezelfde reflectie gaat op voor de bevoegdheden van de verschillende beleidsniveau’s. De vraag naar de toewijzing van de bevoegdheden wordt gebaseerd op inhoudelijke criteria, op optimalisatie van de uitoefening van die bevoegdheden, niet op “macht of belang”, zoals sommigen het formuleren.

Brussel (Nederlands) kan hier een belangrijke rol vervullen, vanuit haar historiek van omvang, diversiteit. Ze kan ook een brug vormen met de andere kant van de taalgrens.

• De commissies als reflectie- en adviesorgaan

Over de werking van de commissies (hun samenstelling, hun bevoegdheid, hun manier van werken en rapporteren) moet grondig nagedacht worden.

M.i. is een netwerk van adviseurs voor de raad van bestuur, commissies en de Algemene Vergadering over belangrijke facetten van het beleid, te overwegen.

Op dit ogenblik wordt dit structureel niet voorzien. Die adviesraad dient m.i. ook niet uitsluitend uit advocaten te bestaan (ik denk daarbij aan de hervorming van de beroepsopleiding en de evaluatie tuchtprocedure).

• De Stafhouders als bevoorrechte spreekbuis

Stafhouders zijn ex officio leden van de Algemene Vergadering en stemgerechtigd. Zij vertegenwoordigen in de  Algemene Vergadering hun balie. Ik pleit voor het behoud van de specifieke vergaderingen met de Stafhouders. Zij zijn de spreekbuis voor de disederata van de leden van (de raden van) de ordes, die momenteel niet allen deel uitmaken van de Algemene Vergadering.

Gelet op hun specifieke taken en bevoegdheden (o.a op het vlak van tucht) kunnen zij bepaalde onderwerpen onder de aandacht van de OVB brengen. Zij kunnen ook aangeven op welke gebieden de OVB de lokale ordes beter/anders kan ondersteunen (bijvoorbeeld in de uitbouw van de stagescholen) en hoe we onze respectieve bevoegdheden optimaal kunnen uitoefenen. Ik voorzie dat ook hun rol, taken en respectieve bevoegdheden zullen worden (her)bekeken n.a.v. de samenwerking/ fusie tussen verschillende balies.

 

Advertentie