Nieuwsbrief Balie Brussel / 22 december 2015

Geachte confraters,

Verleden week was ik verrast van journalisten (van het Laatste Nieuws) te vernemen dat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie zich afvroeg, ik citeer : «Een jonge Afghaan die niets van het rechtssysteem hier kent: hoe komt die plots aan een advocaat? Hoe komt het dat een gast van 17 jaar – die uiteindelijk 19 bleek te zijn – ineens een advocaat heeft die begint te procederen tegen de Belgische staat? Daar kun je je toch vragen bij stellen”?

Had de Staatssecretaris het mij rechtstreeks gevraagd, dan zou ik hem hebben geantwoord dat in België asielzoekers tijdens de asielprocedure recht hebben op juridische bijstand van een advocaat. Voor minvermogenden (bijvoorbeeld minderjarigen) is die gratis.

In principe zal België dus niet door Amnesty International op de vingers getikt worden – zoals dit gebeurde met Turkije en Hongarije – omdat hier in asielmateries geen toegang zou zijn tot het recht en tot een advocaat. België heeft immers internationale verdragen onderschreven die garanderen dat vluchtelingen waardig worden behandeld en hun asielaanvraag juist wordt behandeld.

In deze kersttijden mogen we gerust benadrukken dat dit vanzelfsprekend is.

Onze Orde heeft een infofolder in het Engels en in het Arabisch bezorgd aan die instanties waar advocaten juridisch eerstelijns advies geven, zo bijvoorbeeld de permanenties in de lokalen van het BJB, bij de Centra voor Algemeen Welzijn, kortom, daar waar je verwacht dat vluchtelingen met hun vragen over de asielprocedure en de bijstand van een advocaat terecht kunnen, en dus ook aan de Dienst voor Vreemdelingenzaken.

Vanaf 1 januari 2016 zullen een aantal advocaten van onze Orde – allemaal vrijwilligers – ook adviessessies houden aan de Willebroekkaai (vlakbij DVZ, red.) in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Indien nodig kan daar onmiddellijk een (andere) advocaat worden aangesteld, die met de asielzoeker het hele asieltraject doorloopt. Die advocaten, aangesteld door het Bureau voor Juridische Bijstand, zijn gekend bij de Orde.

Ik aarzel evenwel ook niet om te zeggen dat advocaten die asielzoekers zouden “ronselen” en zo munt willen slaan uit de vluchtelingencrisis, niet deontologisch handelen (zie Vlaamse Codex Art. III.1.7.3 Publiciteit).

Op deze eerste winterdag met lente-allures wens ik u ten slotte allen een zalig Kerstfeest toe en een prettig oudejaar.

Met confraternele groeten,

Uw Stafhouder,
Kathleen Vercraeye

Advertentie