Nieuwsbrief Balie Brussel / 17 mei 2016

Voorwoord Stafhouder Kathleen Vercraeye

Geachte confraters,

Ik voeg bij dit voorwoord 3 documenten die mijns inziens lezenswaardig zijn voor wie interesse heeft voor de werking van de (lokale) Balie en de Orde van Vlaamse Balies.

“Ver van mijn bed”, hoor ik sommigen zeggen. “Niet relevant voor de eigen praktijk”. Nochtans beslissen uw vertegenwoordigers in de lokale Raad van de Orde en in de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) wel degelijk over hoe u en ik nu en de volgende jaren advocaat zullen zijn. Dit heeft dus wél degelijk een impact op uw functioneren als advocaat en op het dagelijks uitoefenen van uw beroep.

Een paar voorbeelden:

  • Blijft het zo dat een advocaat hier enkel als zelfstandige zal kunnen werken? Of zal, zoals in Frankrijk, in Nederland en in Duitsland, om enkel onze buurlanden te noemen, ook een advocaat-bediende aan de slag kunnen? Een bediende van een advocaat, een advocatenkantoor of ook een advocaat in dienst van een onderneming? Het komt mij voor dat deze vraag zowel van belang is voor het kleine en middelgrote kantoor als voor het op internationale leest geschoeide kantoor.
  • Zal de minimum stagevergoeding omhoog gaan?
  • Vindt u dat de Orde ervoor moet zorgen dat u op een beveiligd online platform uw kwaliteiten moet kunnen etaleren en zo in contact moet kunnen komen met potentiële cliënten, ook buiten het gerechtelijk arrondissement?
  • Vertrouwt u er op dat uw vertegenwoordigers met zorg budgetten opstellen en uw baliebijdrage eveneens zorgvuldig besteden?
  • Vindt u dat het behoren tot een lokale balie nog altijd zinvol is of vindt u dat een grotere structuur kan volstaan? Of bent u eerder voorstander van een combinatie van verschillende bevoegdheidsniveaus, zoals het nu bestaat, voor zover elk niveau efficiënt zijn bevoegdheden uitoefent?

Twee werkgroepen, opgericht door de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies in 2013 en 2014, hebben over dat laatste onderwerp nagedacht en voorstellen geformuleerd over een mogelijke hertekening van het balielandschap én over de werking van de Orde van Vlaamse Balies. (Elke werkgroep stelde een uitgebreid advies op en een achtergrondnota in het najaar 2015.)

Die voorstellen zijn ondertussen diepgaand besproken in onze Raad van de Orde en met de afgevaardigden in de Algemene Vergadering van de OVB (zie verkort verslag werkvergaderingen van de Raad van 30 oktober 2015 en van de afgevaardigden van de OVB van 12 november 2015) én kwamen ook aan bod tijdens de Algemene Vergaderingen van 2015- 2016 (zie verslag Algemene Vergadering OVB van 25 november 2015 en verkort verslag Algemene Vergadering OVB van 23 maart 2016).

Wil u meer lezen over dit onderwerp, klik dan hier.

Het interesseert ons ook uw mening hierover te kennen. Laat het ons gerust weten per brief of per e-mail via orde@baliebrussel.be.

Met confraternele groeten,

Uw Stafhouder,
Kathleen Vercraeye

Advertentie