GEDRAGSREGELS ZIJN NOODZAKELIJK

Gedragsregels zijn een houvast, een ethische grens. Advocaten zijn weliswaar ‘ondernemers’ maar niet ‘ongebreideld’. Confraterniteit is geen oubollig begrip of misplaatst corporatisme, maar zorgt voor een goede relatie tussen advocaten in het belang van hun clienten en van een eerlijke en behoorlijke beroepsuitoefening en rechtspleging.

We dienen te vermijden dat onze advocaten die dagelijks hard werken en veel geld investeren in hun kantoor om hun clienteel goed bij te staan, weggeconcurreerd worden door hen die het niet nauw nemen met de gedragsregels.

De vrees om ‘marktaandeel’ te verliezen (omdat de cliënt andere verwachtingen heeft dan vroeger en prijsbewuster is geworden) mag ons de deontogische regels niet uit het oog doen verliezen.

Wie zegt gedragsregels, zegt uiteraard ook tucht en toezicht op gedragsregels. Ook op het gebied van de tucht, dient de Orde actie te ondernemen, wil de advocatuur ‘meester’ blijven van de eigen tucht, wars van overheidsinmenging.

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten op dat terrein:

Verder werken aan de evaluatie van de tuchtprocedure en voorstellen voor optimalisering ervan uitwerken. Garanties bieden dat tuchtonderzoek, behandeling door de tuchtraad kwalitatief hoogstaand is.

Het bestaande kenniscentrum tucht en deontologie (tucht- en adviezendatabank) verder uitbouwen voor de balies en de advocaten.

Stafhouders hebben een belangrijke rol op dit vlak. De Orde kan overleg organiseren, coördinatie en harmonisering bewerkstelligen, ‘good practices’ uitwisselen. Kortom, stafhouders ondersteunen bij de klachtenbehandeling en toezicht /tucht.

Ik denk ook aan het uitbouwen van onderzoekscellen over de balies heen (dit zal m.i. naar aanleiding van de toenadering/ fusies tussen verschillende balies vanzelf in die richting evolueren – de OVB kan dit proces begeleiden, professionaliseren, uitbouwen).

Toezien op naleving van regels en reglementen, is m.i. niet negatief, het is immers ook een garantie naar de buitenwereld toe van de sérieux van de advocaat.

Dit toezicht kan zeker en vast nog geprofessionaliseerd te worden. De OVB kan hiertoe bijdragen, bepaalde taken op zich nemen (bijvoorbeeld verwerking van gegevens over rapportage carpa-rekening, permanente vorming) via geactualiseerde modules zodat deze informatie aan de balie (lees stafhouder) wordt overgemaakt voor verder gevolg.

Advertentie