DE INTERNE COMMUNICATIE OP EEN HOGER NIVEAU TILLEN

Het doel van interne communicatie is de waarden en doelstellingen van de OVB kenbaar maken en zorgen dat de basis (de advocaten) ze delen. Ook hier kan een betere visibiliteit meer betrokkenheid creëren. Beleidsbeslissingen kunnen beter op voorhand afgetoetst worden bij de basis en eenmaal ze genomen zijn moeten ze hierover gepast geïnformeerd worden. Het blijft uitermate belangrijk de individuele advocaat rechtstreeks aan te spreken zodat hij of zij geïnteresseerd blijft in wat de OVB doet (en kan doen) voor de beroepsgroep.

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten:

De communicatie met individuele advocaten, de afgevaardigden, de stafhouders, moet efficiënt en direct zijn ( bijvoorbeeld via korte (email)boodschappen).

De bestaande communicatiemiddelen (AD REM, Orde Express) actualiseren waar nodig en aanvullen met tussentijdse directe newsflashes (per doelgroep).

Naar de individuele advocaten toe:

Het privaat luik moet nu daadwerkelijk vernieuwd worden zodat het gebruiksvriendelijk is.

Ik zou opnieuw een ‘advocatendag’ rond een actueel thema dat alle advocaten aanbelangt (bijvoorbeeld is onze wetgeving een potpourri geworden?) willen organiseren.

Naar de afgevaardigden toe:

De organisatie van de Algemene Vergaderingen is aan hernieuwing toe (zie ook infra). Ik neem mij o.a. voor aan de Algemene Vergadering voor te stellen een aantal vergaderingen te reserveren voor specifieke onderwerpen (die dan ook op een andere manier worden voorbereid, voorgesteld en besproken). Herhaaldelijk komt de vraag naar boven of deze Algemene Vergadering een ‘eigen’ voorzitter dient te hebben ( o.a. in 2015-16 n.a.v. de besprekingen over de structuren en werken van de OVB). Die beslissing komt de Algemene Vergadering toe.

Naar de lokale balies toe:

Een wederzijds informeren tussen de verschillende beleidsniveau’s is noodzakelijk.

Zo zou ik aan de verschillende raden van de orde voorstellen dat leden van de raad van bestuur – indien gewenst – een raad van de Orde bijwonen.

De bedoeling is een vernieuwde ‘Ronde van Vlaanderen’ te houden, waarbij we voornamelijk luisteren naar wat de raden van de Orde verwachten van de Orde van Vlaamse Balies. Dit is ook een ideaal moment om de werking en structuur van OVB toe te lichten.

Wij stellen weliswaar vast dat verscheidene raden van de Orde reeds samenwerken, minstens overleggen met de afgevaardigden van hun balie in de  Algemene Vergadering3 , maar er bestaat nog altijd een gevoel dat het bestuur van de OVB ver af staat van de balies en hun leden. De informatiedoorstroming van lokale orde (en hun leden) naar het bestuur toe én vice versa verloopt nu niet optimaal.

Het spreekt vanzelf dat deze contacten geen afbreuk doen aan de specifieke taak en rol van de leden van de Algemene Vergadering en hun relaties met hun ‘achterban’, de stafhouders en de raden van de orde.

Naar de medewerkers van de OVB toe:

De medewerkers van de OVB zijn een aparte doelgroep van de interne communicatie. Zij moeten in een positieve, stimulerende omgeving kunnen werken. Motivatie en enthousiasme (onder andere door opleidingen, feedback, toekomstperspectief) zijn hierbij belangrijk.

Advertentie